ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ)ರಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ 32 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೆಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮೂಲದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆಗೆ ಗೋತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು DOWNLOAD ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು-ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ)ರಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರ 83 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೆಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮೂಲದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆಗೆ ಗೋತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು DOWNLOAD ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಮೇ-2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ-2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಂಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ-2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಗಳ / ಹುದ್ದೆಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ)ರಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ 32 ಹುದ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರ 83 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ   |   ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಕ್ಕುಟ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರ (ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಆಜ್ಷೆ 1987 ರಂತೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಟಗಾರರರ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣೆ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಪ್ಕರಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ. ಆಇ03 ಬಿಇಎಂ 2020 ದಿನಾಂಕ 06.07.2020 ರಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ 371 ಜೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ) ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾಯಿತ್ವದ (ಋಣ) ವಿವರವನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಲ್ಯಾಣ- ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯಪರೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿ (ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು 2019) ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮೂನೆಗಳ ( Form A to D). ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ
 
 
ಶ್ರೀ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್

ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚೌಹಾಣ್
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ

ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌ ಪಿ.

ಮೇಜರ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌ ಪಿ. , ಭಾಆಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ
ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ , ಭಾಆಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು
ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

ಡಾ.  ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್‌ ಪಾಳೆಗಾರ್

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್‌ ಪಾಳೆಗಾರ್,
ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು
ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ

 
 
 
 
 

 
ಸಚಿವಾಲಯ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
#405, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.
ದೂರವಾಣಿ: 080 2203 4109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2225 3734
ಇ-ಮೇಲ್‍: prsahf@gmail.com
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ಆಯುಕ್ತರು,
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ,
ಸಿ.ಬಿ.ಐ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು -24.
ದೂರವಾಣಿ: 080 2341 4988
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2341 8075
ಇ-ಮೇಲ್‍: commissionerahvs@gmail.com
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
1ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಭವನ ,
ಸಿ.ಬಿ.ಐ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು -24.
ದೂರವಾಣಿ: 080 2341 6431
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 2341 8292
ಇ-ಮೇಲ್‍: dirahvs@gmail.com