ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
 
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ
ಕ್ರ. ಸಂ.ಹೆಸರು/ ಪದನಾಮದೂರವಾಣಿ/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಇ-ಮೇಲ್
1ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ, ಭಾಆಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು
(ದೂ):080-23412767
(ಫ್ಯಾ):080-23418075
commissionerahvs@gmail.com / comm.ahvs-ka@gov.in
2ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಪಾಳೇಗಾರ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು
(ದೂ):080-23416431
(ಫ್ಯಾ):080-23418292
dirahvs@gmail.com / dir-ah@nic.in
3ಡಾ. ಕೆ.ಹೆಚ್.‌ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ , ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾನುವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ) ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೆ.ಎಲ್.ಡಿ.ಎ.)
(ದೂ):080-22861766pdkldbangalore@gmail.com / pdklda.ahvs-ka@gov.in
5ಡಾ. ಹೆಚ್.‌ಎಸ್.ಜಯಣ್ಣ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
(ದೂ):080-23413271jddahvs@gmail.com / addev.ahvs-ka@gov.in
4ಡಾ. ಟಿ. ತಿಪೇಸ್ವಾಮಿ,, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾನುವಾರು ಆರೋಗ್ಯ)
(ದೂ):080-22865952additionaldirectorlh@gmail.com / adah.ahvs-ka@gov.in
6ಡಾ. ಜೆ. ಪಂಪಾಪತಿ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ)
 ahvsvigilence@gmail.com / advig.ahvs-ka@gov.in
7ಡಾ. ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ)
(ದೂ):080-22860870jdextahvskar@gmail.com / adext.ahvs-ka@gov.in
8ಶ್ರೀ. ಎನ್‌ ರಮೇಶ , ಕೆ.ಎ.ಸ್
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)
(ದೂ):080-23414446jdaahvs@gmail.com / jd adm.ahvs-ka@gov.in
9ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್.ಆರ್.ಹುದ್ದಾರ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ(ಅಂಕಿಅಂಶ), ಎಂ.ಬಿ.ಎ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ)
(ದೂ):080-23418335
(ದೂ):080-22868985
jdstatsahvs@gmail.com / jdstat.ahvs-ka@gov.in
10ಡಾ. ಎಲ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್ , ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
(ದೂ):080-23413266jddahvs@gmail.com / jddev.ahvs-ka@gov.in
11ಡಾ. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಿಸ್ತರಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ, ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ವೈ.) (ಪ್ರಭಾರ)
(ದೂ):080-22860870jdextahvskar@gmail.com / jdext.ahvs-ka@gov.in
12ಡಾ. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ)
(ದೂ):080-22860873jdfarmsahvs@gmail.com / jdfarms.ahvs-ka@gov.in
13ಡಾ. ಅಸ್ಲಂ ಪಾಷ , ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಸಿ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ) (ಪ್ರಭಾರ)
 ahvsvigilence@gmail.com / jdvig.ahvs-ka@gov.in
14ಡಾ. ಸತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್.‌ ಎಂ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ
ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)
(ದೂ):080-22861643dcfahvs@gmail.com / dcf.ahvs-ka@gov.in
 
ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕರೆಮಾಡಿ
8277 100 200
24*7
ಸರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣ
ವಾಟ್ಸ್ ಅ್ಯಪ್
8277 100 200
ಟ್ವೀಟರ್