ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 
ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ / English
 
ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವರದಿ
2019-20
 1. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019
 2. ಆಗಸ್ಟ್-2019
 3. ಜುಲೈ-2019
 4. ಜೂನ್-2019
 5. ಮೇ-2019
 6. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್-2017
 7. 2017-18
  1. ಡಿಸೆಂಬರ್-2017
  2. ನವೆಂಬರ್-2017
  3. ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017
  4. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್-2017
  5. ಆಗಸ್ಟ್-2017
  6. ಜುಲೈ-2017
  7. ಜೂನ್-2017
  8. ಮೇ-2017
  9. ಏಪ್ರೀಲ್-2017
  2016-17
  1. ಮಾರ್ಚ್-2017
  2. ಫೆಬ್ರವರಿ-2017
  3. ಜನವರಿ-2017
  4. ಡಿಸೆಂಬರ್-2016
  5. ನವೆಂಬರ್-2016
  6. ಅಕ್ಟೋಬರ್-2016
  7. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2016
  8. ಆಗಸ್ಟ್-2016
  9. ಜುಲೈ-2016
  10. ಜೂನ್-2016
  11. ಮೇ-2016
  12. ಏಪ್ರಿಲ್-2016

   

  2015-16
  1. ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2016

   

  2014-15
  1. ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2015
  2. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2015

   

  2013-14
  1. ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2014
  2. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2014

   

  2012-13
  1. ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2013
  2. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2013

   

  2011-12
  1. ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2012
  2. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ - ಮಾರ್ಚ್ 2012

   

 
ಪಶುಪಾಲಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಕರೆಮಾಡಿ
8277 100 200
24*7
ಸರ್ವಜನಿಕ ಜಾಲತಾಣ
ವಾಟ್ಸ್ ಅ್ಯಪ್
8277 100 200
ಟ್ವೀಟರ್